Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

 

Wymiar etatu  ½   

Umowa na zastępstwo

                                                                      

  1. Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie: ukończone ekonomiczne studia wyższe lub o specjalności rachunkowość i finanse  i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości, bądź ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej              3 – letnia praktyka w księgowości,

b)      niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

c)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      obywatelstwo polskie,

e)      znajomość przepisów o  rachunkowości budżetowej ustawy o finansach publicznych i umiejętność korzystania z innych przepisów prawa,

f)      biegła  obsługa  programów  Microsoft i specjalistycznych programów księgowych,

g)      umiejętność analitycznego myślenia,

h)      dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

i)      dobra organizacja pracy,

j)      umiejętność pracy w zespole,

k)      komunikatywność.

  1. Wymagania pożądane:

a)      znajomość programu księgowego Comarch Optima,

b)      doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

  1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)      ewidencja  wyciągów  bankowych w systemie księgowo-finansowym,

b)      analiza rozrachunków z kontrahentami,

c)      ewidencja zdarzeń gospodarczych,

d)      księgowanie raportów kasowych,

e)      prowadzenie na bieżąco należności budżetowych,

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys – curriculum vitae,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)      kserokopie świadectw pracy,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)      referencje,

g)      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

h)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

i)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia 24.01.2018r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości”.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

 

 

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU