Konkurs nr 7/2019

 

 

 

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

  1. Prowadzenie programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizowanych podczas wakacji 2019.

 

  1. Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń społeczno – kulturalnych w ramach kampanii „Nowy zwyczaj-ograniczaj” adresowanych do mieszkańców Olsztyna.

 

 

I.  Termin realizacji zadań:

od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

 

 

II.  Warunki realizacji zadań:

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 2.

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

3. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

4. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany złożyć zaktualizowany projekt.    

5. Jeżeli zadanie ma być realizowane przez dwie osoby łącznie, należy umieścić dane dwóch osób na jednym projekcie.

 

 

III. Realizacja poszczególnych zadań

 

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Prowadzenie programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizowanych podczas wakacji 2019.

 

 

24.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

2.

Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń społeczno – kulturalnych w ramach kampanii „Nowy zwyczaj-ograniczaj” adresowanych do mieszkańców Olsztyna.

 

24.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

 

IV. MZPiTU zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania konkursu przed upływem terminu składania projektów.

2. Przedłużenia terminu składania projektów i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

V. Warunki składania projektów:

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

2. Projekt należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.

3. Jedna osoba może złożyć jedną propozycję w ramach zadania.

4. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).

5. Projekt powinien być opatrzony czytelnym podpisem realizatora - złożony w trzech egzemplarzach. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki w jednym egzemplarzu. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:

– nazwa programu;

- numer ogłoszenia;

- wnioskowana kwota.

5. Projekt, który wpłynie po terminie nie będzie objęty procedurą konkursową.

6. Złożenie projektu nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania umowy z wnioskodawcą.

7. Złożone projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM:

1. Oświadczenie, że zadanie będzie realizowane poza godzinami pracy etatowej osoby zainteresowanej.

2. Oświadczenie o podatku VAT (zał. 4).

3. Oświadczenie o poufności danych (zał. 5).

4. Zgoda dyrektora/ kierownika placówki na realizację zadania we wskazanym w projekcie miejscu.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

 

Składający oświadczenia wskazane w pkt. 1-2 powyżej jest zobowiązany do zawarcia
w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

VI. Odrzuceniu podlegają projekty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

9. Niekompletne (np. brak załączników).

 

VII. Ocena projektów

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Termin wyboru projektów nastąpi z chwilą opublikowania na stronie www.mzpitu.pl oraz na BIP MZPiTU informacji o rozstrzygnięciu konkursu na realizatorów, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy
ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

4. Komisja w ramach konkursu ocenia projekty w skali od 1 do 18 punktów.

5. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 7 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

6. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

7. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

VIII. Złożone projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna:

a) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

b) oferta została złożona na obowiązującym druku,

c) oferta została złożona na zadanie, zgodne z ogłoszeniem konkursowym,

f) oferta została własnoręcznie podpisana,

g) oferta zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników, dobór odpowiedniego sposobu ewaluacji).

d) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

IX. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletny, spięty w sposób trwały projekt w trzech egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

- osobiście, w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8.

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8.  tel. 89 535 77 78.

 

XI. Terminy

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW:

Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 10 czerwca 2019 r.

Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu na realizatorów nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania projektów.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.pl, a szczegółowe informacje
o poszczególnych projektach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – miesięczna ewidencja godzin pracy,

2. Załącznik Nr 2 – wzór projektu,

3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania,

4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o podatku VAT,

5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o poufności danych.

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński