P R O T O K Ó Ł z dnia  06.11.2018 r.

 

z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych

w otwartym konkursie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 

 

Do pobrania